niedziela, 26 listopada 2017

Pamiątkowe fotografie z plenerów malarskich w Kolbuszowej

W Y S T A W A:

“POLISH ART IN A NUTSHELL”
16 stycznia- 28 lutego 2019
A.R Gallery, 71 India Street, Brooklyn, New York

Katarzyna Cesarz, Alicja Nikiel, Krystyna Bileńki, Anna Lupa- Suchy, Valeria Moskvitina, Maria Fuks, Anna Baran, Józefa Czachor, Kamil Jurasek, Aleksander Majerski, Klaudia Potapow, Eugeniusz Potapow, Artur Skowron,  Maciej Majewski, Anna Korzec, Andrzej Korzec, Henryk Lasko, Karol Karwowski, Edward Kociański, Piotr Rędziniak, Maksymilian Starzec i Janusz Skowron (kurator wystawy).

Polska sztuka w pigułce
Wystawa polskich artystów w Nowym Jorku nasuwa mi dwie refleksje.
Jest to wystawa artystów, głównie malarzy, których od wielu lat łączy pewne szczególne miejsce na mapie Polski jakim jest Kolbuszowa. Coroczne spotkania artystów zjeżdżających się z całego kraju i z zagranicy na plener w Kolbuszowej są okazją do podziwiania i inspiracją do malowania uroków plenerów tego zakątka Polski. Każdy z nich niewątpliwie przywozi tam cząstkę siebie, swój świat wrażliwości, wyobraźni i twórczej osobowości; stąd też dzieła, które powstają na plenerze nie są, li tylko pejzażami. Ale jest ten drugi aspekt, gdzie to artyści rozjeżdżając się po plenerze, wywożą z sobą cząstkę Kolbuszowej i to w różnych postaciach. Są to zachowane pod powiekami widoki i zapamiętane kolorowe obłoki na niebie, są to zawierane przyjaźnie i brzmiące w uszach rozmowy a nawet smaki regionalnej kuchni i zapachy tutejszego powietrza. My sami – artyści –nie zdajemy sobie sprawy jak głęboko i na długo Kolbuszowa pozostaje w nas, i ma wpływ na dzieła, które tworzymy później. Ta wystawa jest właśnie zapisem tego, co powstaje później. W Nowym Jorku, który jest mekką artystów, tyglem kultur i sztuki pokazujemy, dzięki zaangażowaniu Janusza Skowrona, na małym formacie – jak w pigułce – dokonania polskich artystów. Polską sztukę, której dodatkowego zabarwienia nadaje Kolbuszowa.                               
- Piotr Rędziniak 2019

The exhibition of Polish artists in New York brings me two reflections.
It is an exhibition of artists, mainly painters, who for many years have been connected to a special place on the map of Poland, Kolbuszowa. Annual meetings of artists coming from all over the country and from abroad to the open air in Kolbuszowa are an opportunity to admire and inspire you to paint the pleasures of the openings of this corner of Poland. Each of them undoubtedly brings a part of himself, his world of sensitivity, imagination and creative personality there; hence the works that are created outdoors are not just landscapes. But there is this second aspect, where artists, traveling around the open air, take with them a part of Kolbuszowa and in various forms. These are the views preserved under the eyelids and remembered colorful clouds in the sky, these are friendships and sounding conversations and even the flavors of regional cuisine and the smells of the local air. We ourselves - artists - do not realize how deep and for a long time Kolbuszowa remains in us, and has an impact on the works that we create later. This exhibition is just a record of what is created later. In New York, which is a Mecca for artists, a melting pot of cultures and arts, we show, thanks to the commitment of Janusz Skowron, in a small format - as in a nutshell - the achievements of Polish artists. Polish art, the additional coloring of which gives Kolbuszowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz